Garantier


Svensk Bilgaranti är speciali­serade på att ut­veckla garanti­produkter till den nor­diska bil­branschen. Deras er­bjudande är riktat till auktori­serade och an­slutna bil­hand­lares kunder att teckna för­längda garan­tier vid köp av en begagnad bil. AB Svensk Bilgaranti grundades 1999. De bedriver idag verk­sam­het i Sverige, Norge, Finland och Danmark. AB Svensk Bilgaranti är det ledande före­taget i Norden området garanti­tjänster för fordons­mark­naden. Det ger dig som bil­köpare ett antal tydliga för­delar.

• Garantin täcker de flesta riktigt kost­samma repara­tionerna vilket ger lägre total­kostnad under ägandetiden.
• Ingen självrisk!
• Snabb hantering av garantiärende, normalt får du svar inom 1 timme.
• Professionella handläggare - bilspecialister med lång er farenhet.
• Bilar med vår garanti är kvalitets­testade och har genomgått ett om­fattande test innan leverans.


Läs mer

Som ett alternativ till Svensk Bilgaranti kan vi även erbjuda Autoconcepts garan­tier. Dessa ger dig som köpare maximal trygg­het vid ditt fordons­köp. Autoconcept Insurance var först med för­säkrings­lösningar till fordons­bran­schen. De erbjuder skräddar­sydda för­säkrings- och garanti­produk­ter med stort fokus på service, kom­petens och snabb­het. Deras speci­fika erfaren­het och kun­skap om fordons­garantier och skade­hantering gör dem till mark­nadens främsta alternativ.

Dagens fordon innehåller avancerad teknik med upp­emot 20 000 olika kom­ponen­ter, varav den dyra elek­tro­niken står för stor andel av repara­tions­kostnaderna. Som kund vill du på ett tryggt sätt för­säkra bort eventuella skade­kostnader på ditt fordon.

Autoconcept kan erbjuda dig ett antal olika garan­tier bero­ende på vilka kom­ponen­ter som om­fattas, for­donets ålder och mätar­ställning.


Läs mer

Vi erbjuder dig en
trygg och säker bilaffär


Bilar i lager